Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés Magyarországon

Magyarországon a Central European University két intézménye is jelen van.

  1. A The Central European University (magyarországi címe: 1051 Budapest, Nádor utca 9.) az Oktatási Hivatal engedélyével Magyarországon elismert, külföldi felsőoktatási intézményként működik Magyarországon, bár a LEX 博菜网站大全  miatt 2019-ben és 2020-ban nem vehetett fel hallgatókat. A The Central European University képzésein részt vevő hallgatók amerikai diplomát kapnak.
  2. A Közép-európai Egyetem (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9., nyilvántartási száma: FI 27861) amerikai mintára épülő, mester- és posztgraduális képzést nyújtó magyar egyetem, amelynek hallgatói magyar felsőoktatási diplomát kapnak.

 

A Közép-európai Egyetem működése

Az Egyetem a feladatait a Fenntartó által kitűzött célok és iránymutatások, az Egyetem Alapító Okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint látja el, minden tekintetben tiszteletben tartva az egyetemi autonómia elveit.

 

A Közép-európai Egyetem fenntartója

A Közép-európai Egyetem fenntartója a Budapesti Közép-Európai Egyetem Alapítvány. A Fenntartó gondoskodik az Egyetem működéséhez szükséges feltételekről, meghatározza az Egyetem költségvetésének kereteit, ellenőrzi az Egyetem gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát.

 

Kuratórium

A Fenntartó vezető szerve a Kuratórium, mely egyben a Fenntartó ügyvezető szerve is. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között az Alapítvány költségvetésének elfogadása és gazdálkodásának irányítása, döntés az Alapítvány vagyonának felhasználásáról, valamint minden egyéb döntés, amely az Alapítvány céljának megvalósulását befolyásolja.


Vezetőség

Az Egyetem felelős legfőbb vezetője a rektor, aki a Fenntartó iránymutatása, az Egyetem Alapító Okirata és a Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint irányítja az Egyetem életét, tevékenységét. A rektor felel az Egyetem adminisztrációjáért és működésért, oktatási irányelveiért, továbbá az Egyetemen folyó oktatás és tudományos kutatás gyakorlatáért és minőségéért.

A rektor munkáját a következő, magasabb vezető tisztségviselők segítik: az általános rektor-helyettes, legfeljebb két, meghatározott feladatkörrel rendelkező rektor-helyettes, a gazdasági főigazgató, az adminisztrációért felelős alelnök, a fejlesztésért felelős alelnök, a felvételi és alumni ügyekért felelős vezető alelnök, a tanulmányi igazgató, a tudományos titkár, valamint más, a rektor által kinevezett adminisztratív vezetők.

Szenátus

A Szenátust a rektor és a rektor-helyettes(ek), valamint az Egyetem oktatóinak, adminisztratív dolgozóinak és hallgatóinak képviselői alkotják. A Szenátus elnöke a rektor. A Szenátus évente legalább három alkalommal ülésezik. A Szenátus fogadja el többek között az Egyetem képzési programját, szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát. A Szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben állást foglalhat és javaslattal élhet. A Szenátus az Egyetemet általánosságban érintő ügyekről tanácskozik, és azokkal kapcsolatban ajánlásokat fogalmaz meg. Kezdeményezi, megalkotja, és jóváhagyja az egyetemi képzéseket, a tanulmányi és felvételi követelményeket. A rektor javaslata alapján a Szenátus választja meg az általános rektor-helyettest, valamint a társadalom- és bölcsészettudományokért felelős rektor-helyettest. Általános hatályú szabályokat fogad el az egyetemi pozíciókat, kinevezéseket, előléptetéseket, tanulmányi kötelezettségeket, hallgatói jogokat és egyetemi eljárásokat illetően.

Egyetemi Fórum

A Szenátus munkáját az Egyetemi Fórum segíti. Az Egyetemi Fórum a tanszékek, az iskolák, a kutatóközpontok, a tudományos programok és más akadémiai szolgáltatási egységek szervezeti egységeinek vezetőiből áll. Az Egyetemi Fórum véleményezi a Szenátus üléseire készülő oktatási és kutatási előterjesztéseket, javaslatokat és ajánlásokat fogalmaz meg a Szenátus számára. Az Egyetemi Fórum elnöke az általános rektorhelyettes.

Az Akadémiai Fórum ajánlásokat fogalmaz meg a Szenátusnak a megvitatandó tanulmányi ügyekkel kapcsolatban. A Fórum a tanszékvezetőkből, az egyes képzési programok és doktori iskolák igazgatóiból, valamint a kutatóközpontok és az adminisztratív egységek vezetőiből áll. Az Akadémiai Fórum legalább 10 nappal a Szenátus ülése előtt ül össze. A rektor minden tanulmányokkal, tudományos eredményekkel kapcsolatos kérdést az Akadémiai Fórum elé terjeszt a Szenátus ülése előtt legalább két héttel. Az Akadémiai Fórum nem döntéshozó testület; javaslatokat tesz a Szenátusnak megfontolásra.